Takipte Kalın :

İSG Ölçümleri

Home İSG Ölçümleri

Hızlı İletişim

  Bize Ulaşın

  Uzman danışmanlarımız sorularınızı bekliyor

  info@quaserteknik.com
  (0232) 462 33 37 - 38

  İSG Ölçümleri

  Herhangi bir faaliyetin meydana geldiği, işyeri niteliği taşıyan ve ortamda çalışanların bulunduğu ortamlarda İş Hijyeni diğer adı ile İş Sağlığı ve Güvenliği ölçümlerinin yaptırılması 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir.

  Kanuna göre işverenlerin, çalışanlarının yaptığı işin fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkilerinin yasal sınırlar içerisinde olduğunu belgelemek ya da alınması gereken Kişisel Koruyucu Önlemleri belirlemek için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yetkilendirdiği akredite laboratuvarlara Ortam Ölçümleri ve Kişisel Maruziyet Ölçümleri yaptırmalıdır.

  GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ

  Gürültü, aralarında uyum bulunmayan düzensiz seslerin bütünü olup, işyerlerinde karşılaştığımız mesleki tehlikelerdendir. Dünyada ve ülkemizde, meslek hastalıkları arasında en yaygın olanı, gürültü nedenli işitme kayıplarıdır. Bunun yanı sıra önemli bir stres ajanı olarak çeşitli hastalıklara da yol açmaktadır.

  Gürültünün kişilerde huzursuzluk, uykusuzluk, sinirlilik konsantrasyon bozukluğu gibi etkileri vardır çalışma etkinliğini azaltır, düşünmeyi engelleyebilir. Bellekle ilgili çalışmalar, sözcük öğrenme amacıyla yapılan çalışmalar gürültüden etkilenmektedir. Karakter değişikliklerine neden olabilir. Eğilimi olanlarda sorunların ve bunaltıların ağırlaşmasına yol açar. Çabuk sinirlenme ve kızgınlığa yol açar. Aralıklı ve ani gürültü kişide ani adrenalin deşarjı yaratarak kalp atış oranını, solunum sayısını, kan basıncını arttırmakta, dikkat azalması, uyku düzeninde bozulmalara neden olabilmektedir. Ani gürültüde kalp hızı artmakta, gözbebeklerinde dilatasyon olmaktadır. Yapılan araştırmalara göre gürültülü yerlerde çalışan işçilerde verimlilik yüzde 30, fikir işçilerinde ise yüzde 60 oranında azalmaktadır.

  AYDINLATMA ÖLÇÜMÜ

  İşyerlerinde güvenli bir çalışma ortamı sağlanmasında, görsel işlerin kolaylıkla yapılmasında ve uygun bir görüş alanı oluşturulmasında en önemli faktörlerden biri aydınlatmadır. Güvenli çalışma ortamının sağlanması en önemli önceliklerden biridir ve iş güvenliği koşullarının iyileştirilmesi işyerindeki tehlikelerin görünür kılınması ile sağlanacaktır. Aydınlatmanın görsel etkisinin yanında çalışanın kendini iyi hissetmesi, moralinin yüksek olması ve yorgunluk hissetmemesi gibi biyolojik ve psikolojik etkileri de bulunmaktadır. İşyerlerinde aydınlatma iş verimini de çok büyük ölçüde etkilemektedir. Aydınlatma öncelikle, yapılan iş ve işlemlerde tüm detayın görülebilmesi için gereklidir. İş sağlığı ve güvenliği açısından ise aydınlatmanın işin uygulanan kalite standartlarının gerektirdiği şekilde yapılmasını ve hata oranlarının azaltılmasını sağlamasının yanında iş kazalarının önlenmesinde de büyük bir etkisi bulunmaktadır.

  Aydınlatma şiddeti ve işyerindeki dağılımının çalışanın görsel bir işi ne kadar hızlı, güvenli ve rahat algılayıp gerçekleştirdiğinde büyük bir etkisi vardır. Aydınlatma şiddeti arttıkça yapılan işin ince detaylarının fark edilmesi o kadar kolay olmaktadır. Bu konuda yapılan çalışmalar, yüksek aydınlatma şiddetinin konsantrasyon ve motivasyonunun artmasına ve bunun çalışanın performansının %50 oranında artmasına sebep olduğunu göstermektedir. Çalışanın hata yapma oranı azaldığı için, yüksek aydınlatma şiddeti olan işyerlerinde iş kazaları da azalmaktadır. İş kazalarının büyük bir oranı aydınlatma şiddetinin 200 lüks den az olduğu işyerlerinde gerçekleşmektedir.

  TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ

  İnsan titreşimi, titreşen yüzeyler ile direk temasın bir sonucu olarak kişi tarafından hissedilen titreşim olarak tanımlanır. Bu yüzeyler; bir binanın zemini, bir aracın koltuğu veya güçle çalıştırılan bir aletin tutamak kısmı olabilir. Titreşimin direk insan vücudu üzerine etkileri oldukça ciddi olabilir. Bazı durumlarda, belli titreşim frekans ve seviyelerine maruziyet, iç organlar üzerinde kalıcı hasarlar verebilir. Titreşim, konforsuzluk hissine, iş veriminde düşüşe veya fiziksel hasara neden olabilir. Kişilerin maruz kaldığı titreşimin güvenli seviyelerini belirlemek ve değerlendirmek için titreşim ölçüm ve analizleri gereklidir.

  El- Kol Titreşimi
  Enerji ile çalışan aletlerden yayılan, parmaklardan veya elin avuçlarından vücuda giren mekanik enerjiye el-kol titreşimi denir. Operatörü el-kol titreşimine maruz bırakan ve enerji ile çalışan aletler bir çok endüstri alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. El-kol titreşim maruziyeti üretim, taşçılık, maden, inşaat, tarım ve ormancılık alanlarında elle kullanılan, enerji ile çalışan aletlerden kaynaklanabilir. Titreşimin zararlı etkilerinden kaynaklanan semptromlar şu durumları içerir;

  • Damarsal hastalıklar
  • Kemik ve eklem hastalıkları
  • Kas hastalıkları
  • Diğer hastalıklar (Tüm vücut, Merkezi sinir sistemi)

  Tüm Vücut Titreşimi
  Vücuda birçok yolla giren ve vücuda girdiği yere yakın olmayan organları da etkileme potansiyeli olan titreşim çeşidine verilen isimdir. En önemli giriş yolları şunlardır;

  • Ayaklar
  • Kalça
  • Sırt
  • Başın arka tarafı

  Termal Konfor Ölçümü
  Termal konfor deyimi, çalışma ortamında, çalışanların büyük çoğunluğunun ısı, nem, hava akımı gibi iklim şartları açısından, gerek bedensel ve gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken, belli bir rahatlık içinde bulunmasını ifade eder. Eğer çalışma ortamında termal konfor şartları yok ise, önce sıkıntı hissedilir daha sonra rahatsızlık duyulmaya başlanır. Hava sıcaklığı, nem, hava akım hızı, termal radyasyon, çalışma ortamında termal konforu etkileyen sebeplerdir. Bu faktörlerin insanın bünyesine uygun halde olmaması, insanın çalışma kapasitesini, iş verimini düşürür.

  Termal konfor söz konusu olduğunda, genel manada her ne kadar sadece sıcaklık akla gelse de durum bundan çok farklıdır. Termal konfor bileşenleri olan sıcaklık, bağıl nem, hava akış hızı ve radyan sıcaklık niceliklerinin aynı andaki etkisi, hissedilen sıcaklık yani efektif sıcaklık tanımını ortaya çıkarmıştır.

  TOZ ÖLÇÜMÜ

  Mineral tozlarının, insanların solunum, sistemi üzerindeki zararlı etkileri toz parçacıklarının yalnız fiziksel şekline bağlıdır diye düşünülebilir. Değişik durumlarda tane şekli sadece çok az önem taşır. Tozlarda partikül boyutu. kadar mineralojik yapı ve kimyasal bileşim de önemlidir. Günümüzde çoğu araştırmacı, hastalıkların mineral toz parçacıkları ile etkileşimi sonucu ortaya, çıktığını vurgulamıştır. Bu durumda hastalığa sebep olan ajan, yani mineral toz parçacıkları biyolojik sistemden geçerek etkileşir. Hastalık oluşturabilecek mineral toz partiküllerin yüzey, kimyasal ve elektrik, özellikleri mekanik özellikleri kadar önem taşır.

  Solunum Sistemine Zarar Veren Tozlar: Silika, kömür ve demir gibi bazı cevher tozları.
  Zehirleyici Tozlar: Berilyum, cıva, kurşun, arsenik.
  Radyoaktif Tozlar: Uranyum, radyum, toryum.
  Patlayıcı Tozlar: Kömür ve kükürt ile magnezyum, alüminyum, çinko, demir gibi bazı cevher tozları.

  Tozun neden olduğu akciğer hastalıkları uzun senelerden beri bilinmesine karşın, konuya önem verilmesine ve önlemlerin alınmasına ancak 20. yüzyılda başlanmıştır. Son senelerde konunun önemi daha iyi anlaşılmış ve madencilikte, tünel açmada ve açık ocaklarda toz kontrol ve toz bastırma yöntemleri uygulanmaya başlanmıştır.

  KİMYASAL ÖLÇÜMLER

  İşyerinde çalışma ortamında kimyasal etkenler bakımından değerlendirmede ilk adım; uygulanılan işlem ve kuşkulanılan tehlikeli etkenlerin saptanmasıdır. Daha sonra bunların özellikleri tanımlanarak maruziyetin niteliği belirlenir.

  Tehlikeli etkenlerin düzeyleri; bir çok kimyasal madde ve partikül için hava numunesi alınması ve analizleri gibi farklı bir çok teknikler / yöntemler kullanılarak nitelik ve/veya nicelik olarak belirlenir. Kimyasal ortam ölçümlerinde ortamdan alınan numune örneği laboratuvarda enstrümental veya gravimetrik analizler doğrultusunda çalışılır.

  Laboratuvarımız aşağıdaki kimsalların kişisel maruziyet ve işyeri ortamlarındaki derecelerini ölçme kapasitesine sahiptir.

  • Havadaki Benzen Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
  • Havadaki Toluen Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
  • Havadaki Ksilen Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
  • Havadaki Uçucu Organik Bileşik Konsantrayonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
  • Havadaki Ağır Metal Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
  • Havadaki Arsenik Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
  • Havadaki Kurşun Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
  • Havadaki Karbonmonoksit Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
  • Havadaki Oksijen Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
  • Havadaki Sülfürik Asit Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
  • Havadaki Uçucu Olan Asitlerin Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
  • Toz İçerisindeki Serbest Silis Analizi (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
  • Havadaki Uçucu Olmayan Asitlerin Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
  • Havadaki Formaldehit Konsantrasyonu (İşyeri Ortamı)
  • Havadaki Alkali Tozları Konsantrasyonu (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
  • Asbest Ölçüm ve Numune Alma İşlemleri (Kişisel ve İşyeri Ortamı)
  • Renk Karşılaştırma Metodu ile Gaz ve Buhar Konsantrasyonu